คณะผู้จัดทำ

คณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ

1. นายพลรบ สวัสดี
2. นายพินิจ พุ่มนุ่ม
3. นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร
4. นางสาวอังสนา บำรุงพาทย์

คณะทำงานด้านฐานข้อมูลเครื่องนุ่งห่ม

1. ผศ.จันทร์ศรี ลีลาชินาเวศ
2. ผศ.ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์
3. อาจารย์วศิน ปัญญาวุฒิตระกูล
4. อาจารย์ศุภเดช หิมะมาน
5. อาจารย์ดนัย เรียบสกุล
6. นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย
7. นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์

 คณะทำงานด้านฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย

1. อาจารย์เฉลิมชัย เงารังษี
2. รศ. ดร.นิรัช สุดสังข์
3. ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์
4. อาจารย์ทรงพจน์ สายสืบ
5. อาจารย์ศิโรดม เสือคล้าย
6. อาจารย์ช่อเพชร พานระลึก
7. อาจารย์อนัสพงศ์ ไกรเกรียงศรี
8. อาจารย์ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์

คณะทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

1. รศ. ดร.สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์
2. อาจารย์มณทิรา ตาเมือง
3. อาจารย์ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
4. นางสาวสายชล ยอดนวล

คณะทำงานด้านฐานข้อมูลยารักษาโรค

1. รศ. ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
2. รศ. ดร.กรกนก อิงคนินันท์
3. รศ. ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง
4. ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์
5. ผศ. ดร. อัมพวรรณ ศรีวิไล
6. ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร
7. ดร.กวินธร เสถียร
8. นางสาวผาสุก แก้วเจริญตา
9. นางสาวรัตนาพร ทองเขียว
 

คณะทำงานด้านฐานข้อมูลอาหาร

1. รศ. ดร.พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี
2. ผศ. ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
3. ดร.ศศิวมล จิตรากร
4. ดร.จรัสดาว คงเมือง
5. อาจารย์นัฐพล มหาวิค